Bio-energie

Biomassa is momenteel de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland (bron: Planbureau voor de Leefomgeving). In het landelijke Energieakkoord zijn er plannen om in 2020 bijna twee keer zoveel biomassa te gebruiken als in 2010. Het is de bedoeling dat bio-energie ook een flinke bijdrage levert aan de lokale energiedoelen: ongeveer een kwart tot een derde van de duurzame energie in 2020 zou moeten worden opgewekt met bio-energie.

Energie uit planten en mest

Bij bio-energie gaat het om het opwekken van energie uit planten- en houtresten, zuiveringsslib of uit mest. Dit kan rundermest zijn, maar ook varkens- of kippenmest. Bij planten- en houtresten gaat het om het verbranden van resten uit bijvoorbeeld landschapsonderhoud. Daarmee kan met name warmte worden geproduceerd.

Mestvergisting

Bij mestvergisting zorgen bacteriën voor de omzetting van mest in biogas en digestaat. Digestaat is de naam voor de vergiste mest. Dit kan opgewerkt worden naar kunstmest. Bacteriën kunnen pure mest vergisten (monovergisting), maar meestal worden er ook zogenaamde co-substraten toegevoegd. Dat zijn andere organische materialen, zoals mais of suikerbiet. De gasopbrengst vergroot hiermee enorm. Het biogas kan direct naar een gebruiker worden geleid of, na bewerking, worden ingebracht in het standaard aardgasnetwerk.

Hoe duurzaam is bio-energie?

In den lande voeren verschillende partijen discussie over hoe duurzaam de inzet van bio-energie is. Bovendien gebruiken de diverse partijen de voor- en tegenargumenten verschillend. Wilt u daar meer van weten, kijk dan naar de infographic van het Planbureau voor de Leefomgeving.

schema-mestvergisting

Projecten en ervaringen