Energie uit mest

In Barneveld zijn er veel varkens-, runder-, kalver- en pluimveehouderijen. En dus ook veel mest(overschot). Onze regio heeft de grootste mestdichtheid van Nederland. In de Gelderse Vallei wordt ongeveer 1,3 miljoen ton rundveemest, 0,4 miljoen ton varkensmest en 1,3 miljoen ton kippenmest geproduceerd. Met de rundvee en varkensmest alleen heb je (al) een potentieel van bijna 43 miljoen kubieke meter biogas per jaar uit alleen mest.

Nieuwe mestwet biedt kansen

Sinds de nieuwe mestwet van kracht is (2014), zijn veehouderijen verplicht een deel van hun mestoverschot te verwerken om uitstoot van mineralen verder te beperken. Dit kan kansen bieden voor een combinatie van mestvergisting (gaswinning) en mestbewerking (bewerking mest tot kunstmest).

Mestvergisting in gemeente Barneveld

Toch zien we nog niet veel mestvergisters. Dit komt onder andere doordat bij de realisatie van dergelijke installaties veel komt kijken op het gebied van regelgeving, financiering en omgeving.

Gemeente Barneveld zet, als agrarische gemeente, in op het realiseren van grootschalige mestvergisting om de doelen uit de gemeentelijke energievisie te halen. In het najaar van 2016 zijn twee verkenningen uitgevoerd (zowel door de gemeente Barneveld als de gemeente Ede). De uitkomsten hiervan worden begin 2017 bekend. Op basis van de uitkomsten hiervan wil de gemeente kijken of zij lokale ondernemers en/of marktpartijen kan ondersteunen en faciliteren bij de realisatie van vergisters. Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u email sturen naar: duurzaam@barneveld.nl