Energie uit wind

Wind als duurzame energiebron
De gemeente Barneveld wil een bijdrage leveren aan schone, duurzame, betrouwbare en betaalbare energie. In 2050 willen we zelfs energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat we net zoveel energie opwekken als we gebruiken. Windenergie is hiervoor één van de manieren, omdat windenergie op een relatief klein oppervlak veel elektriciteit opwekt. In de energievisie is daarom de mogelijke realisatie van 4 tot 8 windturbines in de gemeente opgenomen. Dat is zo’n 10%-25% van alle energie die we in 2020 duurzaam willen opwekken. De windvisie is een verdere uitwerking hiervan.

De windvisie
Als antwoord op de vraag hoe windenergie in de gemeente gerealiseerd kan worden, heeft de gemeente de windvisie ontwikkeld. De windvisie geeft geen exacte locaties en opstellingen voor windturbines. Wel geeft de windvisie zoekzones aan.  Deze zoekzones zijn gebaseerd op ruimtelijke (wettelijke) randvoorwaarden die gelden. Bijvoorbeeld voor afstanden tot bebouwing, gasleidingen en hoogspanningskabels en dergelijke. de zones liggen over de gehele gemeente verspreid, maar de gemeente heeft de voorkeur voor ontwikkeling in het middendeel van de gemeente: ten oosten van de A30 en ten westen van de Veluwe. In dat gebied kunnen de windturbines gecombineerd worden met de intensieve functies van met name infrastructuur, bedrijventerreinen en agrarische productielandschappen. Wanneer windturbines in het landschap worden geplaatst dan is dat altijd maatwerk voor wat betreft inpassing, opstelling en hoogte van de mast.

Lokale initiatieven stimuleren
Met het vaststellen van de windvisie (2016) is het nu voor marktpartijen mogelijk om windinitiatieven in de gemeente Barneveld te ontwikkelen. In Barneveld zijn er, en dat is best bijzonder, ook een aantal ondernemers gevestigd die zich bezig houden met het realiseren en onderhouden van windturbines. Inbreng van deze bedrijven en het Duurzame Energiebedrijf Barneveld (DEB) heeft bij de gemeente dan ook nadrukkelijk de voorkeur. Daarnaast is het voor de gemeente belangrijk dat inwoners kunnen participeren in een windinitiatief, zodat het opwekken van lokale energie ook tot zoveel mogelijk lokaal voordeel kan leiden. Voordat dat zover is, zullen initiatiefnemers verschillende onderzoeken moeten doen en de benodigde (bestemmingsplan)procedures doorlopen.

 

Bekijk de Visie-windenergie